SEQOMICS

Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével

1. a kedvezményezett neve: SEQOMICS Kft
2. a projekt címe: Gyógyszermaradványok koncentrációjának csökkentése szennyezett vízi ökoszisztémákban innovatív biotechnológiai módszerek segítségével
3. a szerződött támogatás összege 69 682 720 Ft (azaz hatvankilencmillió- hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint) konzorciumi szinten. SEQOMICS Kft része: 34 682 720 Ft (azaz harmincnégymillió-hatszáznyolcvankétezer-hétszázhúsz forint),
4. a támogatás mértéke (%-ban): 90.23 %
5. a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.08.31.
6. projekt azonosító száma: 2018-2.1.16-TÉT-IL- 2018-00002

A Projekt tartalmának bemutatása:

Az antropogén eredetű környezetkárosító anyagok komoly kockázatot jelentenek az ökoszisztémák, az élő szervezetek egészségére nézve. A „feltörekvő szerves szennyezőanyagok” (Emerging Organic Contaminants - EOC), amelyek csoportjába a gyógyszermaradványok is beletartoznak, a peszticidek után a leggyakoribb környezetszennyező anyagokként vannak számon tartva. Ezen vegyületcsoport legfőbb forrásai az ipari és kommunális szennyvizek, a legnagyobb befogadói pedig a felszíni-, illetve felszín alatti vízbázisok. A hagyományos szennyvízkezelési technológiák általánosságban nem kellő hatásfokkal távolítják el az EOC-kat a szennyvizekből. Következésképpen, a tisztított szennyvízzel a környezetbe jutó EOC vegyületek, így a gyógyszermaradványok is, hosszú lebomlási idejüknek köszönhetően felhalmozódnak, veszélyeztetve a szárazföldi és a vízi ökoszisztémákat. Különböző tanulmányok a gyógyszermaradványok jelenlétéről számolnak be ivóvízbázisokban Németországtól Kanadáig, Olaszországon, Nagy-Britannián és az Egyesült Államokon keresztül, ami közegészségügyi kockázatot is jelent.
Az EOC vegyületek térbeli és időbeli elterjedésének jobb megismerése-, az ökoszisztémákra és a közegészségre gyakorolt hosszú távú hatásainak feltárása, talajvízre, ivóvízre vonatkozó szennyezettségi határértékek kidolgozása napjainkban prioritást élvez. Hasonlóképpen fontos a mikrobiális EOC lebontás hátterének pontos megismerése, innovatív, fenntartható módszerek kidolgozása, ezen anyagok eltávolítására a környezetből.
Jelen pályázat célja az EOC vegyületeken belül az ökotoxikus hatásokkal is társítható gyógyszermaradványok mikrobiológiai lebonthatóságának vizsgálata; a lebontásban résztvevő mikroorganizmusok identifikációja, izolálása; a lebontás hátterében lévő gének, metabolikus útvonalak lehetőség szerinti feltárása; egy biotechnológiai módszer, know-how kidolgozása, amellyel csökkenthető a gyógyszermaradványok mennyisége a környezetben.


Új kóroki génmutációk azonosítása ioncsatorna betegségekben és ioncsatorna specifikus génpanel fejlesztése

Az 2018-1.1.1-MKI-2018-00098 számú, „Mikro- és Kisvállalkozások Innovációs Tevékenységének Támogatása” elnevezésű felhívásra sikeresen pályázott a SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság. A projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hozzájárulásával, az NKFI Alapból összesen 99 027 796 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásával valósul meg, összesen 145 434 196 Ft összköltségvetéssel. Ennek keretében az SEQOMICS Kft. budapesti telephelyén a kutatómunkájukhoz szükséges eszközök beszerzése, reagensek vásárlása és a kutatók bérezése válik lehetségessé. A támogatott projekt címe: „Új kóroki génmutációk azonosítása ioncsatorna betegségekben és ioncsatorna specifikus génpanel fejlesztése”. A projekt megvalósítása 2019.01.01. napjától 2020.12.31. napjáig tart.

A szív ioncsatorna betegségei genetikai mutációk következtében jönnek létre és akikben érvényre jut a mutáció magas százalékban ritmuszavarban szenvednek. Fontosságukat tovább fokozza, hogy a fiatal korban megjelenő hirtelen szívhalál jelentős részének hátterében a szív ioncsatorna betegségei állnak. Annak érdekében, hogy terápiát lehessen kidolgozni ezekre a rendellenességekre, meg kell érteni a kialakulásukhoz vezető molekuláris biológiai folyamatokat, mely - többek között - a gének vizsgálatával lehetséges. Azonban az eddig azonosított gének, melyek hozzájárulnak a kórkép létrejöttéhez, egyenként az esetek csak 25-70%-ában mutathatóak ki a páciensek génkészletéből. Ez arra enged következtetni, hogy számos, eddig ismeretlen kóroki gén húzódik meg a betegség kialakulásának hátterében. A projekt célkitűzése tehát olyan örökletes ioncsatorna betegségek kialakulásához vezető kóroki gének és kórfolyamatok azonosítása, melyek eddig nem lettek feltérképezve.

Első lépésként a betegségben szenvedő emberek szűrését végeznék el, hogy melyikük nem hordozza az ismert kóroki géneket, és mégis betegek. Második lépésben ezen betegek teljes kódoló genetikai állományának szekvencia meghatározását végeznék el. Mivel a teljes génállomány vizsgálatra kerül, bizonyosan új kóroki gének kerülnek felfedezésre.


Hulladékok és szennyvizek genomikai módszerekkel irányított és kontrollált kétlépcsős biodegradációja

 

A pályázat 2017.04.28-án egy nyilvános záró rendezvény keretében lezárult. A kétlépcsős (sötét fermentációt követő fotoheterotróf biodegradáció) szennyvíztisztítási folyamat kifejlesztésre került. Az eredmények közérthető összefoglalása ebben (a zárórendezvényen bemutatott) előadásanyagban elérhető.

 

  • Projektgazda: SEQOMICS Biotechnológia Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Projekt időtartama: 2016.05.02. - 2017.04.28.
  • Projekt összköltsége összesen: 234 195 025 Ft
  • Megítélt támogatás összege: 198 801 105 Ft

 

Az ipari, mezőgazdasági hulladékok és szennyvizek nagy többsége (a szénhidrogéntartalmú szennyezéseket is beleértve) biológiai úton lebonthatóak. Ezen szennyező ágensek, szerves hulladékok ártalmatlanítása alternatív energiahordozók előállításával kombinálható. Elsősorban biogáz célú felhasználása ismert a szerves hulladékokból történő energiaelőállításnak, a folyamat során speciális mikroorganizmusok konzorciumai végzik az anaerob degradációs folyamatot, mely során a főként metánból és szén-dioxidból álló biogáz képződik. A tervezett projekt során a célunk az aerob és anaerob biodegradációs folyamatok mikrobiológiai és molekuláris hátterének megértése, a természetes mikroorganizmus közösségek irányított átalakítása olyan konzorciumokká, melyek a számunkra az adott körülmények (szubsztrát-összetétel és működési paraméterek) között kívánt és elvárt biológiai energiahordozó előállítására képesek. A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk a biodegradációs kaszkád utolsó lépésére, ahol a metanogén archaeák és a különböző hidrolizáló baktérium törzsek aktuális aránya és működési aktivitása alakítja ki a keletkező gázkeverék biometán és biohidrogén arányát. A közösségek irányított evolúcióját fizikai-kémiai beavatkozásokkal érjük el (melyeket az adott szubsztrátokhoz igazítunk), majd vizsgáljuk a biodegradáció végtermékeit, illetve monitorozzuk a mikrobiális közösségek és az aktív metabolikus útvonalak, funkciók átalakulási folyamatát metagenomikai és metatranszkriptomikai módszerekkel. Célunk, hogy alapanyag-függő módon meghatározzuk a szükséges beavatkozási folyamatokat, melyek alkalmasak a fermentációs fő végtermék kontrollált megváltoztatásához. A projekt során egy újszerű, két fázisú hulladék és szennyvízkezelési technológia kidolgozása a fő cél, mely során a sötét fermentáció eredményeképpen visszamaradt részlegesen tisztított szennyvizeken (mely még szignifikáns mennyiségű makro és mikroelemeket tartalmaz, de a szénforrásokból nagyrészt kimerült) egy második lépésben fotoheterotróf fermentációval, zöld algák közreműködésével, szénforrásként CO2-t felhasználva további jelentős tisztulást kívánunk elérni (további energiahordozó, fotolítikus alga eredetű biohidrogén termelése mellett).

Linkek:

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org

A Szegedi VTV "Kvantum" műsorában, 2016.12.20

Partnereink

 

Pályázatírás és projektmenedzsment

Karrier/kapcsolat

Cégnév: Dél Projekt Kft.

Email: sandor.edit.1@gmail.com

Tel.: +36 30 451 8046